CENNET İLE RÜYET ARASINDA,

SIDK İLE MUHABBET, İSAR İLE ZÜHD KÖPRÜSÜ VARDIR!..

“İnkılâplar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor.

O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki,

her iki âlem arasında gidiş geliş olsun.

Lâkin o köprülerin inkılâbat cinslerine göre şekilleri,

mahiyetleri mütebayin, isimleri mütenevvi olur. -Bu vecizeleri nasıl anlamalıyız?..

İnsan rahim köprüsüyle geldiği dünyadan ecel köprüsüyle geri dönüyor,

Gelişte takdirle, gidişte takdirle, ama yolculuk ruhla…

Berzah ile ervah alemi arasında dünya hayatı bir köprü…

İnsanın çocukluk aleminden yetişkinlik alemine geçerken,

gençlik bir köprü olduğu gibi, gençlikle yaşlılık arasında da yetişkinlik bir köprüdür…

Her iki âlemler arasında gidiş geliş” de bir hatırat köprüsüne bağlıdır… Hafıza, akıl ve kalp zamanla sabit olmadığından, geçmiş ve gelecek birlikte görünür… Geçmiş, hatıratla gezilir, gelecek hayal ve ümit ile dolaşılır, araları tecrübe ve hikmet köprüsüyle bağlanır!..

“1335 senesi Eylül’ünde, dehrin hadisatının verdiği yeisle,

şiddetle muztarip idim.

Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum.

Mânen rüya olan yakazada bulamadım.

Hakikaten yakaza olan rüya-yı sâdıkada bir ziya gördüm…” (sünûhat)

“Meselâ,

uyku, âlem-i yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprüdür.

Berzah, dünyayla âhiret arasında ayrı bir köprüdür.

Ve

misal, âlem-i cismaniyle âlem-i ruhanî arasında bir köprüdür.

Bahar, kışla yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür.” (Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale)

“…o gün hayır ve şerlere ceza -karşılık- verilecek bir gündür;

veya hakaik-i diniyedir,

çünkü hakaik-i diniye o gün tam mânâsıyla meydana çıkar.

Ve daire-i itikadın, daire-i esbaba galebe edeceği bir gündür.”

(İşârâtü’l-İ’câz)

“Kıyamette ise, inkılâp bir değildir.

Pek çok ve büyük inkılâplar olacağından,

köprüsü de pek garip, acip olması lâzım gelir!..”

(Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale)

O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. 19- Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. 20- Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. (Nebe suresi)

Kıyamet ile ahiret arasında, iman ve salih amel köprüsü vardır…

“Allah iman edip, salih amel işleyenlere

mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.”

(fetih,29)

Meselâ,

kabrin azap ateşi ile cennet bahçeleri arasında,

namaz köprüsü olduğu gibi,

mahşer dehşeti ile nurdan minberler arasında,

uhuvvet nuru denilen bir köprü vardır

mizan dengesi ile berat senedi arasında ise,

il’a-i kelimullah’ın delilleri olan (büyük-küçük) cihad köprüsü vardır!..

sıratla cennet arasında iman ve sıla-i rahim köprüsü,

Cennet ile rüyet arasında, sıdk ile muhabbet, isar ile zühd köprüsü vardır!..

“… Buna binaen, bu dairelerin her birisi için ayrı ayrı makamlar,

ayrı ayrı hükümler vardır.

Ve her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket lâzımdır!.. (İşârâtü’l-İ’câz)

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir