Ebû Musa’dan (ra) nakledildiğine göre:

Hz. Peygamber (sav) (Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar hakkında)… şöyle demiştir: “Ey gemi ahalisi! Sizin için iki hicret (sevabı) vardır.”

(B3876 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 37)

Hz. Peygamber’in (sav) hanımı Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:

…Resûlullah (sav) (Mekke’de işkence gören) ashâbına şöyle demiştir: “Habeşistan’da, ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır. Allah sizin için bu durumdan bir çıkış ve kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalın…”

(BS18232 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 17)

Câbir b. Abdullah’ın naklettiğine göre:

Resûlullah (sav), ‘Bugün Allah’ın salih bir kulu olan Ashame (Necâşî) vefat etti.’ buyurdu. Sonra kalkarak bize imam oldu ve onun (gıyâbî) cenaze namazını kıldırdı.”

(M2208 Müslim, Cenâiz, 65)

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor:

“Resûlullah (sav) bize Habeşlerin meliki olan Necâşî’nin ölüm haberini, öldüğü gün bildirdi ve ‘Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret isteyin.’ buyurdu.”

(B1327 Buhârî, Cenâiz, 60)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir