İTTİHAD-I MUHAMMEDÎ ’nin ()  tarifi budur ki:

“Şarktan garba,

cenuptan şimale uzanan bir silsile-i nuranî ile merbut bir dairedir!…

Dahil olanlar da; bu zamanda üç yüz milyondan (şimdi 1,57 milyar dan) ziyadedir.

BU İTTİHADIN

cihetül vahdeti ve irtibatı; tevhid-i İlâhîdir.

Peyman ve yemini; imandır.

Müntesipleri, kàlû belâdan dahil olan umum mü’minlerdir.

Defter-i esmâları da; Levh-i Mahfuz’dur.

BU İTTİHADIN

nâşir-i efkârı; umum kütüb-ü İslâmiyedir.

Günlük gazeteleri de; i’lâ-i kelimetullahı hedef-i maksat eden umum dinî gazetelerdir.

Kulüp ve encümenler; câmi ve mescidler ve dinî medreseler ve zikirhanelerdir.

Merkezi de; Haremeyn-i Şerifeyndir.

Böyle cemiyetin reisi; Fahr-i Âlemdir.

Ve mesleği; herkes kendi nefsiyle mücahede,

yani ahlâk-ı Ahmediye () ile tahallûk

ve sünnet-i Nebeviye’yi ihyâ ve başkalara da muhabbet

ve-eğer zarar etmezse-nasihat etmektir.

BU İTTİHADIN

Nizamnâmesi; sünnet-i Nebeviye ve kanunnamesi evamir ve nevâhî-i şer’iyedir.

Ve

kılıçları da; berâhin-i katıadır.

Zira,

medenîlere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir.

Taharrî-i hakikat, muhabbet iledir.

Husumet ise, vahşet ve taassuba karşı idi.

Hedef ve maksatları da, ilâ-yı kelimetullahtır.

Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir!..”

 (hizmet rehberi)

Risale-i Nur Külliyatından

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir