Ey Celâl, Cemâl ve Kemâl sıfatların sahibi!..

Ezeli ve Ebedi Kudretinde Âzâmet sahibi!..

Azîm olan Rabbim!..

Arş-ı Âzam’dan, Îsm-i Âzamlarının Azîm mertebelerinden indirdiğin Kadîm Kelâm’ın olan

Kur’an-ı Azîmmüşşân’ına iman edip, tasdik ettik!..

O Kelâm’ı tebliğ eden Resûlü Ekrem’ine biât ettik!..

Ey bizim Râzıkımız ve Mevlâmız olan Rabbimiz, Bizim adımızı;

Kur’an-ı Azîmüşşan’daki Kelâm’ını tam bir kalb-î selim ile iman edip,

Zikreden, şükreden şahitlerinle beraber yaz!..

Ey Rabbimiz,

Yaptığımız amellerimizi, ettiğimiz dualarımızı kabul buyur!..

Şüphesiz ki SEN her niyâzımızı işiten SEM’Î,

her amelimizi bilen ALÎM’sin!..

Ey hadsiz Şefkât ve nihayetsiz merhamet sahibi olan MEVLÂ’mız,

Tevbelerimizi kabul eyle!..

Muhakkak ki SEN,

tevbeleri çok kabul eden TEVVÂB ve merhameti pek bol olan RAHİM’sin,

Bizleri Hâkka, sırat’ıl-müstakîm üzere, dosdoğru yola hidayet eyle Yâ RÂB!..

YÂ İLÂHENÂ!..

Şeriat ve bürhan sahibi Efendimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ a

Salât ve Selâm eyle!..

YÂ İLÂHENÂ!..

Kur’an-ı Hâkim hürmetine, bizi dünyanın her türlü belâsından

ve ahiretin her türlü şiddetli azabından muhafaza eyle!..

Hem Kur’an-ı Kerim’in hakkı için,

bütün Ümmet-i Muhammed’e () merhamet eyle Yâ Râbbi!..

YÂ İLÂHENÂ!..

Kur’an-ı Azîmüşşan’ı

dünya da arkadaş,

kabir de yoldaş,

kıyamette şefaatçi

ve sırât üzerinde nur eyle!..

O’nu cehennem ateşinden bizi muhafaza edecek bir örtü, bir perde kıl!..

Ve O’nu bizleri cennete götüren yoldaş eyle!..

Ey ikram edenlerin en Keremlisi!..

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbimiz!

Sen Yüce ve kadim Kelâm’ın olan Kur’an-ı Kerimi’ni lütfunla,

Cümertliğinle, Kereminle, İhsanınla ve Rahmetinle

bizi bütün hayırlara ulaştıran bir delil ve rehber kıl!..

Ey İlâhımız ve Ey Rabbimiz!

Bütün Peygamberlerin Efendisi Hz.Muhammed () ‘ın hürmetine;

Kalplerimizi günahların kirlerinden tertemiz eyle!.. Ayıplarımızı ört!..

Hastalarımıza şifa ihsan buyur,

Borçlarımızı en kısa zamanda eda etmeyi bizlere nasip eyle!..

Bir kısım yüzlerin ağarıp,

bir kısım yüzlerin karardığı mahşer gününde yüzlerimizi ağart Yâ Râbbî!..

Ana babalarımıza, Ecdadımıza ve b’ilcümle geçmişlerimize merhamet buyur!

Onlara mağfiret eyle!..

Dinimizi ve Dünyamızı îslah eyle!..

Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi ve milletimizi cümle Ümmet-i Muhammed’i,

bütün İslâm alemini

(SURİYE, ARAKAN, DOĞU TÜRKİSTAN, YEMEN, ve bütün İslam alemini, VE MEMLEKETİMİZİ)

her türlü afetten, her türlü zulüm ve işkenceden, kafir ve münafık şerinden,

hastalıktan ve belâlardan muhafaza buyur!..

Ve ayaklarımızı dinimiz ve itikadımız üzerinde sabit kıl!..

Kafirler güruhuna karşı bize yar ve yardımcı ol!..

Yâ Rabbi! Okumuş olduğumuz, 3 KUR’AN Hatm-i şerifini,

Sekine hatmini,

Tahmidiye hatmini,

Ayete’l Kürsî hatmini,

Cevşen hatimini,

tefriciye hatmini ve çekilen sayısız virdleri, tesbihleri,

Delâil’in Nur salâvat hatimlerini

ve sayısız istiğfârlarımızı– derğah-ı izzetinde kabul eyle!…

Ondan hasıl olan sevabı önce Efendimiz, peygamberimiz,

Gönül Sultanımız,

Hz.Muhammed âleyh-i sâlat-û vesselâm’ın,

Mübârek, Muâllâ ve Mukâddes

Ruh-u âlî’lerine hâssaten hediye eyledik.

Vasıl eyle Yâ Rabbi!..

Saniyen Cümle peygamberlerin ruhlarına,

hem

Efendimiz’in gönül dostları dört büyük halifesi,

Cihâr-ı Yâr-ı Güzin Efendilerimiz’in

ve umum Ashâb-ı Kirâm’ın,

Tabiî’nin ve Tebe-i Tabiî’nin

ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik,

vâsıl eyle Yâ Rabbi!..

Hem İmâna, Kur’ân’a ve İslâm’a hizmetleri sebkat eden müctehit imamların,

Hususan bin yılın Müceddidi asrın imâmı,

ÜSTÂDIMIZ BEDÎÜZZAMAN SÂİD NURSÎ Hazretleri’nin

ve Nur talebelerinin kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına

ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle Yâ Rabbi!..
Selim GÜNDÜZALP ve Diğer NUR TALEBESİ ABLA ve ABİLERİMİZİN de ruhlarına

ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle Yâ Rabbi!..

Cümle evliyâların, cümle hâfızların, şühedanın,

cümle asfiyânın, cümle aktâbların ve cümle sâlih kullarının ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik,

vâsıl eyle Yâ Rabbi!..

İmana Kur’an’a maddi manevi hizmet edenlerin kendilerinin geçmişlerinin,

İmanı, Kur’an’ı İslâm’ı dava edinip,

vatan ve millet mukaddesatında şehit ve gazi

olanlarının kendilerinin

ve geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik,

vâsıl eyle Yâ Rabbi!..

Kur’an’ı Kerimi bizlere öğreten, Kur’an’a dair ilimleri bizlere talim ettiren,

Kur’an hocalarımızında kendilerinin

ve geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik,

vâsıl eyle Yâ Rabbi!..

Risale-i Nurlar’ın bizlere ulaşmasında ve okuyup okutmak,

yaşayıp yaşatmak hususunda emeği geçen bütün abi ve ablalarımızın,

kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik,

vâsıl eyle Yâ Rabbi!..

Bu cüzleri, virdleri, salavat ve duaları okuyan bütün kardeşlerimizin

Kendilerinin ve eşlerinin ve ana babalarının ve bütün

ve geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik,

vâsıl eyle Yâ Rabbi!..

Gelmiş geçmiş hayırlı komşularımızın,

“bana da yok mu” diyen, bir fatiha gönderecek kimsesi olmayanların

kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik,

vâsıl eyle Yâ Rabbi!..

Umum ehl-î imân mü’min ve mü’minâtın , müslüm ve müslümatın ruhlarına

da ayrı ayrı hediye eyledik,

vâsıl eyle Yâ Rabbi!..

Âmîn! Sûbhânâ Rabbi… Rızâen Lillâh Teâle’l Fâtiha!…

Yâ Râbbenâ!.. Yâ Îlâhenâ!..

BU OKUNAN HATM-İ ŞERİFLER, İSM-İ ÂZÂM’LAR VE SALAVATLAR HÜRMETİNE;

İTTİHAD-I İSLÂM’ı tez zaman da nasip eyle!..

Ümmet-i Muhammed’in dirliğini ve birliğini tez zaman da tesis eyle!..

İSLÂM’I İKTİDAR, MÜSLÜMANI MUKTEDİR EYLE!..

Bizi, ailelerimizi, bizimle beraber,

İMANI, KUR’AN’I ve İSLÂM’I dava edinen kardeşlerimizi,

akrabalarımızı, Ümmet-i Muhammed’i ve bütün Müslümanları ve

hepimizin eşlerini, evlatlarını ve nesillerini;

KUR’AN AHLÂKI ve SÜNNET EDEBİYLE müyesser eyle!..

KUR’AN’a dair VAZİFELERLE müşerref eyle!..

RAHMET’inle HİDAYET eyle!..

Bizlere emrettiğin bütün kulluk vazifelerimizde,

hasseten İmana, İslâma ve Kur’an’a dair hizmetlerde vesile olmak hususunda;

Bizleri TEVFİK-İ İLAHİYE REFİK olmakla müyesser eyle!..

İMAN, KUR’AN ve İSLÂM muhabbeti ver,

Namaz, niyaz, tesettür aşkı ver, hasseten gençlerimize!..

ORDUMUZUN her bir ferdini, içerde dışarda,

HAVADA, KARADA, DENİZDE,

Dünyanın dört bucağında, ÜMMET-İ MUHAMMED’in ORDUSU eyle!..

ÜMMET-İ MUHAMMED’in ORDUSU olarak; MUVAFFAK ve MUZAFFER eyle!..

FETTAH İSMİNLE Ümmet-i Muhammed’e helâl, hayırlı ve bereketli rızk kapıları aç!..

REZZAK İSMİNLE evlerimize helâl, hayırlı

ve bereketli nimetlerini softalarımıza ihsan eyle!..

Sırat’ıl müstakim üzerinde yürümemizi kolaylaştır, ayaklarımızı kaydırma!..

Hak yol üzerinde içimizde dışımızda ki bütün manilerimizi def eyle!..

Yâ Râbbî, Yâ Îlâhenâ!..

Şu imtihan dünyasında bizlere verdiğin

bütün sıkıntı, meşakkat ve musibetlere karşı bizlere sabr-ı cemil ihsân eyle!..

Her hal üzere daima hamdeden salih ve sıddık kullarından eyle!..

Âmîn!.. Âmîn!.. Âmîn!..

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke Yâ Resulallah

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmün aleyke Yâ Habiballah

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke Yâ Emîne vahyillah

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir