MİRAÇ’I İNKAR EDEN MÜSLÜMAN OLUR MU?..

En son güncellendiği tarih: Mar 18

--Miraç iman rükunları arasında değilse, inkar eden Müslüman olur mu?..

Miraç meselesi, erkân-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur.”(31.söz)

“Mânen ruha geldi: Neden bir cüz-ü hakikat-ı imaniyeyi inkâr eden kâfir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz?..


Elcevap: İman, altı rüknünden çıkan öyle bir vahdânî hakikattir ki, tefrik kabul etmez.

Ve öyle bir küllîdir ki, tecezzî kaldırmaz…Ve öyle bir külldür ki, kabil-i inkısam olmazlar.

Çünkü, her bir rükn-ü imanî, kendini ispat eden hüccetleriyle,

sair erkân-ı imaniyeyi ispat eder!..” (11.şua,9.mesele)


BİRİNCİSİ;

Müslümanın imanının ikrarı ve delili olan birinci kelamı şehadettir.

Yani ; ‘Allah birdir ondan başka ilâh yoktur.

Muhammed (ﷺ)O’nun kulu ve resulüdür.”

Peki Allah’() ın bir olduğunu,

bütün âlemlerin Rabbi ve İlâhı olduğunu,

Ahiretin, hesabın, sıratın, cennetin, cehennemin var olduğunu,

Şerlerin ateşin azabını, hayırların cennetin nimetlerini netice verdiğini

Ebedi bir hayata müstakbel olduğumuzu,

her yerde ve her şartta, bütün alemlerde vazifeli meleklerin var olduğunu,

Kitab’ın aslının mahlukatın kader defteri olan levh-i mâhfuz da bulunduğunu,

Adem (a.s) bu yana gönderilen peygamber ve nebilerin şu anda her bir âlemin

başında seyyid olduğunu,

“…herbir tabakat-ı mahlûkatta, herbir semâda bir isim, bir ünvan-ı İlâhî hâkimdir;

sair ünvanlar da onun zımnındadır.

Meselâ,

İsm-i Kadîre mazhar Hazret-i İsâ (a.s) hangi semâda Peygamber () ile

görüştüyse, işte o semâ dairesinde Cenâb-ı Hak() Kadîr ünvanıyla bizzat orada mütecellîdir.

Meselâ,

Hazret-i Mûsâ (a.s) makamı olan semâ dairesinde en ziyade hükümfermâ,

Hazret-i Mûsâ (a.s) mazhar olduğu Mütekellim ünvanıdır, ve hâkezâ...”(31.söz)

Onlarla Efendimiz()’in tek tek görüştüğünü,


Kısaca sormak gerekirse;