Kader'e Dâir


Kader'e Dâir

Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani 'Her şey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir.'


Sözler, Risale-i Nur


Kudret masdardır, kader mistardır. Kudret o maânî kitabını, o mistar üstünde yazar.


Sözler, Risale-i Nur


Her bir zîhayatın müddet-i hayatında geçireceği ahval ve etvarı, o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Çünkü sergüzeşt-i hayatı, bir intizam ve mizan ile cereyan ediyor. Suretler değiştiriyor, şekiller alıyor.


Sözler, Risale-i Nur


En yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor. Evet nasıl katreler, buluttan haber verir; reşhalar, su menbaını gösterir; senetler, cüzdanlar, bir defter-i kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de şu meşhudumuz olan, zîhayatlardaki intizam-ı maddî olan bedihî kader ve intizam-ı manevî ve hayatî olan nazarî kaderin reşhaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller; bilbedahe “Kitab-ı Mübin” denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve “İmam-ı Mübin” denilen ilm-i İlahînin bir divanı olan Levh-i Mahfuz'u gösterir.


Sözler, Risale-i Nur


Ruh cisme hâkim olduğu gibi camid maddelerde dahi kaderin yazdığı evamir-i tekviniye, o maddelere hâkimdir. O maddeler, kaderin manevî yazısına göre mevki ve nizam alabilirler.


Sözler, Risale-i Nur


Kader, ilm-i ezelîden olduğu için ilm-i ezelî, hadîsin tabiriyle 'Manzar-ı a'lâdan, ezelden ebede kadar her şey, olmuş ve olacak, birden tutar, ihata eder bir makam-ı a'lâdadır.'


Sözler, Risale-i Nur


Kader, ilim nevindendir. İlim, malûma tabidir. Yani nasıl olacak, öyle taalluk ediyor.


Sözler, Risale-i Nur


Kader, cüz-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyet'in nihayet meratibinde kader, nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyarî, adem-i mes'uliyetten kurtarmak içindir ki mesail-i imaniyeye girmişler.


Sözler, Risale-i Nur


Kader-i İlahî, netice ve meyveler itibarıyla şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibarıyla dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir.


Sözler, Risale-i Nur


İsa'ya demiş şeytan: 'Madem her şeyi o yapar; kader birdir, değişmez. Dağdan kendini at. O da sana ne yapar?' İsa dedi: 'Ey mel'un! Abd edemez Rabb'ini tecrübe ve imtihan!'


Lemeât, Risale-i Nur


Kader-i İlâhi isyanımız için musibet verir. Ona rızâdâde olmak, o günahtan tevbe demektir.


Sözler, Risale-i