İlim Öğrenmenin Ehemmiyeti

En son güncellendiği tarih: Mar 18Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa ilim zannettiği şey de cehil olur.


Mesnevi-î Nuriye, Risale-i Nur


Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san'at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.


Divan-ı Harb-i Örfî, Risale-i Nur


Biz Kur'an şakirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek.


Hutbe-i Şâmiye, Risale-i Nur


Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea, zihnimizi işba' etmiyor. Bürhan isteriz.


Muhakemat, Risale-i Nur


İnsan, bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu, marifetullahtır ve onun üssü'l-esası da iman-ı billahtır.


Sözler, Risale-i Nur


Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı a'lâ, tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete ulûm ve kemalât ile yetişmektir.


Sözler, Risale-i Nur


İlim azizdir, zelil etmek istemem. Hem de size göstermek isterim ki: Bir kısım ehl-i ilim vardır ki; dünyaya tenezzül etmez ve san'at-ı ilmi, medar-ı maişet etmez.


Münazarât, Risale-i Nur


Nur-u fikir, ziya-yı kalp ile ışıklanıp mezcolmazsa zulmettir, zulüm fışkırır.


Hutbe-i Şâmiye, Risale-i Nur


İnsanın vazife-i fıtriyesi; taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir.


Sözler, Risale-i Nur


İlim ile cehil arasındaki hicab ne kadar latîf ve ne kadar kalındır.


Mesnevi-î Nuriye, Risale-i Nur


İlim, malûma tabidir.


Sözler, Risale-i Nur


Her şey, malûmatımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz, onun ademine delâlet etmez.


Sözler, Risale-i Nur


İslâmiyet'in menşei ilim, esası akıl olduğuna işaret eder. Binaenaleyh İslâmiyet'in hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek, şanındandır.


İşârat-ül İ'caz, Risale-i Nur


Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli. Hakiki mürşid-i âlim koyun olur, kuş olmaz. Hasbî verir ilmini. Koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffâ sütünü. Kuş veriyor ferhine lüab-âlûd kayyını.


Lemeât, Risale-i Nur


Dalalet ve fenalıklar cehaletten gelse def'etmesi kolaydır. Fakat fenden, ilimden gelen dalaletin izalesi çok müşküldür.


Emirdağ Lâhikası, Risale-i Nur


Âlim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Şu kuzusuna süt, bu yavrusuna kay verir.


Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur


Birşeyin vücudunu bilmek, o şeyin keyfiyet ve mahiyetini bilmekten ayrıdır.


Muhakemat, Risale-i Nur


Kelâmın ulviyetine, kuvvetine, hüsnüne, cemaline kuvvet veren; mütekellim, muhatap, maksat, makam olmak üzere dört şeydir. Ediblerin zannettikleri gibi yalnız makam değildir.


Mesnevi-î Nuriye, Risale-i Nur


Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır, bir gülle otuz milyonun mahvına sebep olur.


Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur


Nur-u fikir, ziya-yı kalp ile ışıklanıp mezcolmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebyazı, muzii leyle-i süveyda ile mezcolmazsa basarsız olduğu gibi fikret-i beyzada süveyda-i kalp bulunmazsa basîretsizdir.


Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur


İlimde iz'an-ı kalp olmazsa cehildir. İltizam başka, itikad başkadır.Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur


Bazen olur ki iki adamın söyledikleri bir söz, bir kelâm mütefavit olur. Birisinin cehline, sathîliğine; ötekisinin ilmine, maharetine delâlet eder.


İşârat-ül İ'caz, Risale-i Nur


Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse hakikate inkılab eder; hurafata kapı açar.


Muhakemat, Risale-i Nur

31 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Şirk'e Dâir

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe