‘BEN BÜTÜN LİSANLARIN KUVVETİNE MÂLİKİM.”

En son güncellendiği tarih: Oca 16

Şeytan döndü ve dedi:

“Kur’ân beşer kelâmına benziyor; onların muhaveresi tarzındadır.

Demek beşer kelâmıdır.

Eğer Allah’ın kelâmı olsa,

Ona yakışacak, her cihetçe harikulâde bir tarzı olacaktı.

Onun san’atı nasıl beşer san’atına benzemiyor; kelâmı da benzememeli.”

Allah'ın konuşması nasıldır

Nasıl ki Peygamberimiz (), mucizâtından ve hasâisinden başka, ef’al ve ahval ve etvârında beşeriyette kalıp,

beşer gibi âdet-i İlâhiyeye

ve evâmir-i tekvîniyesine münkad ve mutî olmuş.” (26.mektup)


(Efendimiz ()’in şahs-i manevisine ait hususiyetleri dışında,

diğer halleri beşeri, yani insani haller ve durumlara ait olup,

diğer insanlar gibi;)


O da soğuk çeker, elem çeker, ve hâkezâ...

Herbir ahval ve etvârında harikulâde bir vaziyet verilmemiş

tâ ki ümmetine ef’âliyle imam olsun,

etvârıyla rehber olsun, umum harekâtıyla ders versin.


Eğer her etvârında harikulâde olsaydı, (26.mektup)


(Meselâ melekler gibi olsaydı;)


“bizzat her cihetçe imam olamazdı,

herkese mürşid-i mutlak olamazdı,

bütün ahvâliyle Rahmeten li’l-âlemîn olamazdı..” (26.mektup)

“Aynen öyle de, Kur’ân-ı Hakîm,

ehl-i şuur (Kur’an’a muhatabiyet ve mazhariyet makamındakilere,

enbiyalara, müceddidlere, müfessirlere

ve muhaddislere ve fakihlere) imamdır,

cin ve inse ,(akıl ve kalp sahiplerine) mürşiddir,

ehl-i kemâle (evliyalara,Sıddıklara, şehidlere ve salihlere) rehberdir,