A’RAF SURESİ

Surenin ana konusu ilahi tebliğe çağrıdır. 206 ayettir.

Kafirlerin pişmanlıklarını itiraf etmesi ve bu itirafın fayda vermemesi.

”Zorlu azabımız onlara geliverince yapabildikleri: ‘biz gerçekten zulme  sapanlardandık’ demelerinden başka  olmadı” ( 5)

O gün tartı haktır.

“Kimin tartıları ağır basarsa, işte  kurtulanlar onlardır.” (8)  

İblisin Adem’ e Secde Etmemesi

“Sana emrettiğimde, seni secde  etmekten engelleyen neydi? (İblis) dedi ki;  ben ondan hayırlıyım

Beni ateşten yarattın, onu ise  çamurdan .. ” (12)

“(İnsanların) dirilecekleri güne kadar beni gözleyip ertele dedi.” ( 14)

“(Allah) sen gözlenip  ertelenenlerdensin dedi.” ( 15)

“(İnsanları saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup)  oturacağım.” ( 16)

Şeytanın insana yaklaşması

“Sonra da muhakkak onlara  önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım.” ( 17)

“Onların çoğunu şükredici  bulamayacaksın”(l 7)

Hz. Adem ve Havva aynı anda yasak meyveyi yemişlerdir. Yoksa, Havva Adem’i (asm) kandırmış değildir.

“Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar.” (22)

“(Allah) Dedi ki; ‘kiminiz kiminize düşman olarak inin’ yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta (geçim) vardır.” (24)

Allah insanın vücudunu doğal bir giysi ile örtmemiş bunun yerine insanlara haya yerlerini örtecek duygular vermiştir.  Örtünmede fiziki güzellikten öte ahlaki  güzellik(takva) ön planda tutulmalıdır.

“De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez” (28)

Şeytanı Veli Edinmek

“Bir kısmına hidayet verdi.  Bir kısmı de sapıklığı hak etti. Çünkü bunlar Allah’ ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi ve gerçekten onları doğru yolda saymaktadırlar.” (30)

“Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez” (31)

“Her ümmet için bir ecel vardır.”

Sonsuza Kadar Ateşte Kalacaklar

1-           Ayetlerimizi yalanlayanlar

2-           Onlara karşı büyüklenenler (36)

Bir kötülüğe sebep olmak onu işlemek gibidir. (38)

“Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun” ( 44)

“Ki onlar: Allah yolundan alıkoyanlar,  onda çarpıklık arayanlar  ve onlar ahireti tanımlayanlardır.” ( 45)

Ateşin Halkı

“Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdir. Dünya hayatı onları aldatmıştır

Onlar bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımladıkları gibi biz de onları bugün unutacağız.”(51)

“Bu kitap iman edenler için bir hidayet ve rahmettir.” (52)

“Rabbiniz altı günde gökleri ve yerleri yaratan. Sonra da arşa istiva eden Allah’tır.” (54)

“gün” an, devir müddet anlamında kullanılmıştır.

Dua etmek

“Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin.” (55)

“O ‘na korkarak ve umut taşıyarak dua edin” (56)

Yağmurun yağması

“Rahmetin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O’dur. Bunlar ayrıca bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları (kuraklıktan) ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız.”(57)

Hz. Nuh’un Kavmine Öğütleri

“Ey kavmim bende bir şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur.”(61)

Ben Alemlerin Rabbinden bir peygamberim”(61)

“Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum.” ( 62)

“Size öğüt veriyorum.” (62)

“Sizin bilmediklerinizi ben Allah ‘tan biliyorum”(62)

Nuh kavminin Peygamberlerini yalanlamaları.

“Gerçekte biz seni açıkça bir ‘şaşırmışlık ve sapmışlık’ içinde görmekteyiz.”(60)

Hz. Hud’un Kavmine Öğütleri

“Ey kavmim Allah’ a kulak edin.” “Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur.” (65)

“Ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir peygamberim.” (67)

“Size Rabbin risaletini tebliğ ediyorum.” (68)

“Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.” (68)

Ad Kavminin peygamberlerini yalanlaması

“Ad (toplumuna da) kardeşleri Hud’u (gönderdik). (Hud, kavmine:) ‘Ey kavmim, Allah’ a kulluk edin, sizin O ‘ndan başka ilahınız yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız?’ dedi. (65)

“Gerçekten biz seni ‘akli bir  yetersizlik’ içinde görmekteyiz ve doğrusu biz senin yalancılar olduğunu da sanmaktayız.” ( 66)

Ad en eski Arabistan kabilelerinden birisi idi. Kur’an’a göre Ad kavmi etrafı Hicaz, Yemen ve Yemame ile çevrilmiş olan Ahkaf adındaki bölgede oturuyordu.

Burasını merkez tutarak Yemen, Umman ve Hadramuttan Irak’ a kadar uzanan çok geniş bir alana hakimiyetlerini kurmuşlardı.

Hud Kavminin İbadet Anlayışı

Hud kavmi Allah’ ın varlığını kabul ediyor. O ‘na ibadet etmeyi de reddetmiyordu. Onlar Allah’ a şirksiz ibadeti reddediyordu.

“Dediler ki: Sen bize yalnızca  Allah’ akulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin?” (70)

Ad Kavminin Helakı

“Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların da kökünü kuruttuk.” (72)

Semud Kavmi ve Hz. Salih

Ad kavminden sonra Arabistan’ a Semud kavmi yayıldı. Semud kabilesi günümüzde el-Hicr diye bilinen Arabistan’ın kuzey-batı kısmında yer alan topraklarda varis olmuş idiler.

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih’i gönderdik.” (73)

Salih peygambere mucize olarak dişi bir deve verilmişti. Salih peygambere inananlar mustazaflardı. Müstekbirler ise peygamberle alay ediyorlardı. Peygamberin mucizesi olan dişi deveyi de pervasızca öldürdüler.

Semud Kavminin Helakı

“Böylelikle dişi deveyi öldürdüler ve rablerinin emrine karşı çıkıp (Salih’e de şöyle) dediler: Ey Salih eğer gerçekten gönderilenlerden (bir peygamber) isen, vadettiğin şeyi getir, bakalım.”{77)

“Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.”(78)

Lut Kavmi ve Hz.Lut

Lut kavmi şimdi Ürdün’ün doğu yakası denilen ve Irak ile Filistin arasında yer alan topraklarda yaşamışlardır. Kitabı mukaddes’ e göre Sodom şehiridir burası. Hz.Lut, Hz İbrahim’in yeğenidir.

“Hani Lut kavmine şöyle demişti: Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliğimi yapıyordunuz?” (80)

“Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.” (81)

Lut Kavminin Helakı

“Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandır.”(83

ve onların üzerine bir azap sağanağı yağdırdık.” (84)

Medyen Toplumu ve Hz Şuayb

Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb ‘ı (gönderdik) Şuayb onlara dedi ki: “Ey kavmim Allah’ a kulluk edin ve sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size rabbinizden apaçık bir belge· (mucize )gelmiştir.  Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. İnsanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin ve düzene (ıslah)konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesat) çıkarmayın.

Bu sizin için daha hayırlıdır eğer inanıyorsanız.” (85)

Medyen toprakları, Hicaz ‘ın  kuzeybatısında, oradan Kızıl deniz ‘in doğu sahiline, güney Filistin’ e Akabe körfezi ‘ne ve Sina Yarım adası ‘nın bir bölümüne kadar uzanan bölgelerde yer alır.

Medyen ‘de yaşayanlar büyük tüccarlardı. Hz. Şuayb Medyen halkını şirk ve ticari ahlaksızlık gibi iki önemli günah bakımından ıslah etmek için gönderilmişti.

Medyenliler, İsmail Kavmi gibi aslında müslümandırlar. Fakat Şuayb (as) kendilerine peygamber olarak gönderildiği zaman onların inançları bozulmuş idi.

Medyen Toplumunun Helaki

“Ey Şuayb, seni ve seninle birlikte İman edenleri ya ülkemizden sürüpçıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz.” (88)

“Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar dediler ki: Andolsun,  Şuayb’ a uyacak olursanız, kuşkusuz kayba uğrayanlardan olursunuz.” (90)

“Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çökmüş olarak sabahladılar.” (91)

“Şuayb ‘ı yalanlamakta olanlar, sanki orada ‘hiç refah içinde yaşamamışlar’ gibi

Oldular: Şuayb ‘ı yalanlamakta olanlar. asıl büyük hüsrana uğrayanlar oldular.” (92)

Hz. Musa ve Kavmi

“Musa’yı ayetlerimizle Firavun’ a ve önde gelen çevresine gönderdik.” ( 103)

Firavun kelimesi güneş tanrısının oğlu anlamına gelir. Kur’an’da iki ayrı Firavun zikredilmektedir. Biri, Hz. Musa doğduğu zaman Mısır’ı idare etmekte olan ve Hz. Musa’yı evine götüren Firavun. İkincisi, Allah’ın İlahi mesajını kabul etmesi için İsrail oğullarını serbest bırakması Hz. Musa tarafından istenen ve Kızıldeniz’de boğulan Firavun. Bunlardan birincisi II. Ramses olduğu, ikincisinin ise II.Ramses’in oğlu Minettah olduğu kanaati yaygındır.

Hz. Musa’mn Mucizesi

“(Musa) asasını bırakınca, anında apaçık bir ejderha oluverdi.” ( 107)

“Bir de elini sıyırdı, o da anında bakanlara bembeyaz (görünü verdi)” (108)

“Biz de Musa ‘ya ‘Asanı fırlatıver’ diye vahyettik.( O da fırlatıverince) Bir de baktılar ki; o bütün uydurduklarım derleyip toplayıp yutuyor.” (117)

Hz. Musa Firavun’a İki Misyonla Gönderilmişti

1.            Firavun’ a, İslamı kabul ederek, Allah’ a teslim olmaya davet.

2.            Firavundan köleliklerine son verip tahakkümünü kaldırarak İsrail oğullarının serbest bırakılmasını istemek.

İsrail oğullarının inadı

“Onlar: Bizi büyülemek için bize mucize olarak her ne getirirsen getir yine de biz sana inanacak değiliz dediler.” (132)

“Bunun üzerine biz de ayrı ayrı mucizeler(ayetler) olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık.”(133)

“Biz de onlardan intikam aldık ve ayetlerimizi yalan saymaları ve onlardan habersizmişler (gibi) olmaları nedeniyle onları suda boğduk. (136)

”İsrail oğullarını denizden geçirdik. Putların önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa ‘ya dediler ki: ‘Ey Musa onların ilahları (var; onlarınki) gibi sen de bize bir ilah yap’ O: ‘siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz’ dedi.” (138)

“Musa ile dokuz gece sözleştik ve ona bir on daha ekledik.”(142)

Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlar, onların amelleri boşa çıkmıştır.” (17)

“(Tur’ a gitmesinin) ardından  Musa ‘nın kavmi, süsleme eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykelini

(tapılacak ilah) edindiler.” ( 148)

Hz. Musa’nın Duası

İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin?Bizim velimiz sensin Öyleyse bizi bağışla Bizi esirge Sen bağışlayanların en hayırlısısın. “(155)

“Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.”(156)

Hz. Musa’nın Mucizesi

“Kavmi kendisinden su istediğinde Musa ‘ya Asanla taşa vur diye vahyettik. . Ondan on iki pınar fışkırdı.”(160)

Cumartesi günü Yasağı ile İsrail oğullarının imtihan edilmesi

“Hani onlar Cumartesi (yasağını çiğneyerek) haddi aşmışlardı.”( 163)

Söz konusu şehirde üç tip insan vardı.

1.            İlahi kanun ve düzenlere açıkça ve küstahça karşı gelen grup.

2.            İlahi kanunlara bizzat karşı gelmeyen, fakat dini değerlere karşı gösterilen yıkıcı hareketlere sessiz kalan ve birinci gruba nasihat edenlere de “o kanun tanımazlara nasihatte bulunmanın hiçbir hiç bir yararı yoktur” diyen insanlar

3.            Son derece cesaret ve vakar ile şereflenmiş ve ilahi kanuna açıkça karşı gelmeye hiç bir müsamaha göstermeyen grup.

Kitab’ a sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar.kuşkusuz biz salih olanların ecrini kaybetmeyiz.”(170)

“Andolsun, cehennem için insanlar ve cinlerden çok sayıda kişi

Ayetlerimizi yalanlayanlar ise biz onları bilemeyecekleri bir yönden derece derece (günahları yükletip azaba)yaklaştıracağız.” ( 182)

Kıyamet Saati

“Onun ilmi yalnızca Rabbinin katındadır. Onun süresini O’ndan başkası açıklayamaz.”(187)

“Hiç şüphesiz benim velim kitab ‘ı indiren Allah ‘tır ve o salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.”(196)

“Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse (İslam ‘a) uygun olan (örfü) emret ve cahillerden olma. “( 199)

“Eğer sana Şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah’a sığın çünkü o, işitendir’, bilendir.”(200)

İslam’ ı Yaymak İçin Önemli Hususlar

1.            Hakka davet eden kişi, geniş ve müşfik bir kalbe sahip olmalı ayrıca da sabırlı ve bağlayıcı bir özelliği taşımalıdır.

2.            Felsefeleşmekten kaçınmalı ve evrensel erdemler olarak kabul edilen ve normal bir insanın sahip olduğu selim akıl ile kolayca anlaşılabilen basit, sade faziletler emretmelidir.

3.            Cahil kimselerle faydasız tartışmalara girmekten kaçınmak.

4.            Sınırı aşanlara misliyle mukabelede bulunmak.

“Kur’ an okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun umulu ki esirgenmiş olursunuz.” (204)

“Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle kendi kendine, ürpertiye yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma.” (205)

DAVA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir